Betalings voorwaarden

Artikel 1.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Artikel 2.
De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 120,- per sessie. De cliënt rekent na de sessie direct af tenzij anders is overeengekomen. Pinapparaat is aanwezig.
Indien is overeengekomen via een factuur te betalen zal de cliënt deze digitaal ontvangen welke binnen 8 dagen na factuurdatum giraal betaald dient te zijn.

Artikel 3.
Een therapiebijeenkomst duurt 75 minuten. Indien langer noodzakelijk is, is extra sessie tarief van toepassing.

Artikel 4.
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 8 dagen na factuurdatum heeft betaald is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

Artikel 5.
Bij niet-betaling binnen 8 dagen na factuurdatum stuurt de therapeut de cliënt een betalingsherinnering. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering kan een bedrag van € 15,- aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 6.
Voldoet de cliënt binnen 8 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle kosten, verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de cliënt.

Artikel 7.
Bij betalingsachterstand is de therapeute gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling telefonisch worden geannuleerd. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 9.
Jo-coaching, in de persoon van Jo Brink-de Boer, zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de gevraagde dienstverlening uitvoeren. Hoewel er geen resultaatverplichting is, heeft zij wel een inspanningsverplichting en zal zij alle kennis en professionaliteit die in haar vermogen ligt, inzetten.
Methodieken welke ingezet worden met name bij hechtingsproblematiek hebben een voorkeur bij Jo-coaching, ondanks het gegeven dat het resultaat van dergelijke behandelingen nog niet overtuigend door wetenschappelijk onderzoek volgens de reguliere geneeskundige methoden is aangetoond.

Artikel 10.
Jo-coaching beschikt over een klachtenfunctionaris welke geleverd wordt via Quasir en is aangesloten bij een geschilleninstantie Zorggeschil. De te volgen procedure kunt u op de site van www.Jo-coaching.nl inzien.

Cliënt realiseert zich dat het niet verstrekken van informatie, die van belang kan zijn in het behandel traject, kan leiden tot eventueel nadelige gevolgen, waarvoor de cliënt in dit geval zelf verantwoordelijkheid is.