Privacy document

PRIVACY DOCUMENT – PRAKTIJK Jo-Coaching

 Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met en na uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit eveneens pas na uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Uw telefoonnummer en e-mail adres om met u te communiceren o.a. het maken of wijzigen van afspraken en eventuele toevoegingen van informatie ter bevordering van uw behandeltraject.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Uw polis nummer en naam van de ziektekostenverzekering
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Natuurgeneeskundig consult ‘ 24005’
 • De kosten van het consult

Aldus overeengekomen en ondertekend:

Plaats:                                              Datum:

 

Handtekening CAM-therapeut

 

Naam en handtekening Client c.q. (wettelijke) vertegenwoordiger: